OBCHODNÍ PODMÍNKY

Uzavření smlouvy

 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy o dílo, jejichž předmětem je zhotovení fotografického díla včetně souvisejících fotografických služeb, a které jsou uzavírány mezi mnou, Marcelou Bartůškovou, se sídlem Radošovice 42, Bystřice 25751, IČ 05769787, jako zhotovitelem, a Vámi jako objednatelem.
 2. Smlouva mezi mnou a Vámi může být uzavřena na základě Vaší objednávky učiněné způsobem uvedeným níže. Na základě této Vaší objednávky společně projednáme detaily a možné termíny fotografování a jeho cenu. Smlouva je vždy uzavřena až v okamžiku, kdy Vám e-mailem Vaši objednávku výslovně potvrdím spolu s uvedením výsledného dohodnutého termínu fotografování a jeho ceny. Vyhrazuji si právo Vaši objednávku odmítnout, a to zejména pokud je Vaše objednávka neurčitá, neúplná, požaduje služby, které nejsou součástí mé nabídky, nebo pokud odporuje mým zásadám, obecným etickým pravidlům nebo právním předpisům.
 3. Odesláním nebo jiným zadáním objednávky potvrzujete, že jste byl/a seznámen/a s těmito obchodními podmínkami, souhlasíte s nimi a přijímáte je bez výhrad. 
 4. Smlouva může být uzavřena i písemně, přičemž pokud se písemně dohodneme na podmínkách odlišných od těchto obchodních podmínek, mají podmínky uvedené v písemné smlouvě přednost před těmito obchodními podmínkami. Záležitosti výslovně neupravené písemnou smlouvou se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku).  

Objednávka, termín a průběh fotografování

 1. Objednávka fotografování je možná prostřednictvím mých webových stránek, osobně, telefonicky nebo e-mailem. Pro vyloučení pochybností zdůrazňuji, že moje odpověď na Vaši objednávku není potvrzením Vaší objednávky; k potvrzení objednávky dojde až výslovně mým e-mailem, ve kterém bude uveden výsledný dohodnutý termín fotografování a jeho cena (viz bod 2. kapitoly “Uzavření smlouvy” výše).
 2. Objednací lhůta se odvíjí od mé momentální pracovní vytíženosti. Vždy Vám termín finálně potvrdím e-mailem spolu s potvrzením Vaší objednávky.
 3. V případě vzniklých komplikací, kvůli kterým nebude možno rezervovaný termín dodržet, Vám velmi ráda v rámci svých možností vyjdu vstříc, ať je to z důvodu nemoci či nevhodného počasí či z jiných důvodů, kdy na Vás nelze spravedlivě požadovat, abyste termín dodržel/a. V takovém případě se dohodneme na náhradním termínu. Byla-li však dohodnuta účast vizážisty, stylisty, asistenta nebo jiných osob, jste povinen/povinna jejich náklady v plné výši uhradit, a to v případě, kdy z jakéhokoli důvodu zrušíte účast na fotografování v dohodnutém termínu později než 48 hodin před jeho konáním. 
 4. V případě nemožnosti dodržení rezervovaného termínu z mé strany (např. z důvodu nemoci nebo z jiných důvodů, kdy nelze spravedlivě požadovat, aby byl z mé strany termín dodržen) nemáte nárok požadovat náhradu škody nebo jakékoli jiné plnění. Pokud by se stalo, že termín nedodržím z jiných než výše uvedených důvodů, poskytnu Vám jednorázovou slevu na fotografování v dohodnutém náhradním termínu ve výši 25% z ceny díla.
 5. Délka a průběh fotografování jsou uvedeny a popsány u konkrétních fotografovaných témat na webové stránce marcelabartuskova.cz.

Cena za dílo a její platba

 1. Aktuální ceny za zhotovení fotografického díla jsou uvedeny u konkrétních fotografovaných témat na webové stránce marcelabartuskova.cz. Pokud by aktuální ceny na těchto stránkách uvedeny nebyly, např. z důvodu změn ceníku anebo aktualizace informací na mých webových stránkách, zašlu Vám aktuální ceník na vyžádání.
 2. Je možné se dohodnout na specifické ceně za Vámi požadované služby uvedené ve Vaší objednávce. V takovém případě Vám zašlu ceník vypracovaný přímo Vám na míru.
 3. Finální cenu za konkrétní zhotovení fotografického díla (s ohledem na specifika Vaší objednávky) Vám sdělím při potvrzení objednávky. Takto dohodnutá cena zůstává v platnosti do okamžiku provedení fotografického díla, s výjimkou situací, kdy by došlo k výslovné dohodě o změně v provádění díla, která by měla na cenu vliv.
 4. Cena za zhotovení fotografického díla je splatná po focení bezhotovostně převodem na můj bankovní účet (v takovém případě Vám vystavím fakturu se splatností 14 dnů a zašlu Vám ji na Vámi uvedenou e-mailovou adresu). Vyhrazuji si právo požadovat úhradu části ceny za zhotovení fotografického díla ve formě nevratné zálohy v maximální výši 50 % z celkové ceny díla, která bude splatná do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo, a to zejména, nikoli však pouze, v případě fotografování svateb nebo jiných větších zakázek; v případě, že dojde ke zrušení termínu fotografování z Vaší strany a zároveň se bezodkladně nedohodneme na náhradním termínu, slouží tato záloha jako náhrada zisku ušlého z důvodu rezervace mého času pro Vámi zrušené fotografování a nejsem povinna Vám tuto zálohu vracet.
 5. V případě, že budete požadovat expresní dodání fotografií (do 24 hodin od ukončení fotografování), budu si nad rámec dohodnuté ceny účtovat jednorázový příplatek ve výši 2.000 Kč, který bude splatný spolu s cenou za provedení díla. V případě svatebních fotografií se za expresní dodání považuje dodání do 7 dnů od ukončení fotografování a příplatek činí 10.000 Kč.

Výběr fotografií

 1.  Vždy preferuji variantu, kdy fotografie vybírám já, přičemž takový výběr je vždy proveden na základě profesionálních znalostí a zkušeností, které přidají fotografiím na hodnotě. Vibírám fotografie kontiunálně navyzující na sebe, ze kterých pak skládám váš příběh.
 2. V případě, že si raději fotografie vyberete sami, zašlu Vám do 3 pracovních dnů ode dne fotografování e-mail s odkazem na uzamčenou galerii se zmenšenými a neretušovanými náhledy fotografií, které jsou opatřeny vodoznakem. Z těchto náhledů si pak vyberete příslušný počet fotografií dle počtu uvedeného v ceníku u konkrétních fotografovaných témat, případně v počtu, který byl mezi námi jinak předem dohodnut. Upozorňuji na to, že tento postup neplatí pro svatební fotografie (blíže viz bod č. 4 tohoto článku).
 3. Pokud z Vaší strany nebude proveden výběr fotografií (týká se jak náhledů, tak následný výběr fotografií k dalšímu zpracování) do 6 měsíců od odeslání náhledů nebo od okamžiku, kdy Vás vyzvu k zaslání Vámi vybraných fotografií, považuje se náš smluvní vztah za ukončený; po uplynutí této lhůty nejsem povinna k žádnému dalšímu plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že v takovém případě nemáte nárok na vrácení již zaplacené ceny za dílo nebo její části.
 4. Při výběru svatebních fotografií si vyhrazuji právo provést výběr fotografií sama podle svého nejlepšího odborného uvážení; výběr fotografií je projevem mého autorského fotografického přístupu a stylu. Na mém uvážení je i celkový počet vybraných fotografií, nikdy jich však není méně než je stanoveno v ceníku.
 5. V souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) není bez mého souhlasu dovoleno neretušované fotografie a jejich náhledy kdekoli zveřejňovat nebo je jakkoli upravovat (např. odstraněním loga apod.) nebo pořizovat jakékoli jejich kopie, ani s nimi jinak nakládat. Tyto fotografie jsou v mém výhradním vlastnictví, nejsou výsledným dílem a jsou určeny výhradně pro výběr k retuši. Berte prosím na vědomí, že nemáte nárok na poskytnutí neupravených (neretušovaných) fotografií anebo souborů v RAW formátu. Za hotové dílo, které Vám odevzdám v souladu s naší dohodou, se považují pouze retušované fotografie.

Úpravy fotografií

 1. Úroveň upravení fotografií retuší je výhradně v mé kompetenci. Obvykle se při úpravě fotografií držím následujících pravidel:
  • u svatební i rodinné fotografi provádím základní úpravy, tedy ořez, kontrast, jas, barevné doladění a odstranění lehkých kosmetických vad (pupínky, škrábance, modřiny, nevhodné předměty)
  • složitější retuše typu, změna proporcí, odstraňování velkých předmětů nebo jiné fotomontáže nedělám 
 2. Před fotografováním si prosím pokud možno z kůže odstraňte např. razítka či smývatelné tetování, pokud si nepřejete, aby na fotografiích bylo vidět. V případě požadavku na odstranění takových razítek, tetování, samolepek, nebo obdobných požadavků (jako je např. i úprava zubů, apod.) se jedná o nadstandardní retuš a v takovém případě jsem oprávněna k základní ceně díla připočítat příplatek ve výši 100 Kč na jednu fotografii. O tom, zda Váš požadavek spadá pod nadstandardní retuš, Vás samozřejmě informuji.

Termín a způsob dodání

 1. Termín dodání hotového díla (tedy finálních upravených fotografií v dohodnutém množství) Vám obvykle sdělím bezprostředně po ukončení fotografování, nejpozději však do 2 dnů od ukončení fotografování.
 2. V případě rodinných a dětských fotografií, portrétů a jiných standardních fotografií v obvyklém rozsahu se termín dodání pohybuje obvykle do 3 až 4 týdnů, u svatebních fotografií pak obvykle do 7 týdnů ode dne fotografování.
 3. Jakmile jsou fotografie dokončeny, upozorním Vás prostřednictvím SMS, že na Vámi uvedenou e-mailovou adresu bude elektronicky odeslána zásilka s hotovým dílem. Zároveň Vám elektronicky odešlu uzamčenou on-line galerii, ke které máte přístup pouze vy a lidé, kteří od vás odkaz na galerii dostanou. Ke svatebním fotografiím ode mě dostáváte dřevěnou krabičku s USB, na kterém jsou nahrané fotografie, kterou předám buď osobně nebo zašlu na Vámi určenou adresu.
 4. Fotografie obdržíte ve formátu JPG, a to jak ve velkém rozlišení pro tisk, tak v malém rozlišení pro použití na webu.
 5. Fotografie v neupravené podobě archivuji po dobu 6 měsíců od odeslání náhledů k Vašemu výběru nebo od okamžiku, kdy Vás vyzvu k zaslání Vámi vybraných fotografií. V případě, že v této lhůtě nebude z Vaší strany proveden výběr fotografií, budou tyto fotografie smazány.
 6. Fotografie v podobě hotového díla archivuji po dobu 1 roku ode dne fotografování. V případě ztráty Vašich fotografií v této lhůtě mě prosím kontaktujte, zdarma Vám fotografie odešlu v elektronické podobě na Vámi zadanou e-mailovou adresu. Po uplynutí této lhůty budou fotografie smazány.

Reklamace

 1. Naše práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména aplikovatelnými ustanoveními § 2615 až 2618, § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) jste povinni uplatnit bezodkladně po zjištění vady díla, a to písemně na adrese Marcela Bartůšková, Radošovice 42, Bystřice 25751  nebo e-mailovou zprávou na info@marcelabartuskova.cz. V rámci vytýkání reklamovaných vad jste povinni poskytnout mi veškeré informace potřebné pro posouzení oprávněnosti Vaší reklamace a další potřebnou součinnost.
 3. Po uplatnění Vaší reklamace Vám vydám potvrzení o tom, kdy jste své právo z vad díla uplatil/a, jakož i o způsobu vyřízení reklamace a době trvání vyřízení reklamace.
 4. Berte prosím na vědomí, že hodnocení estetické kvality fotografií je zcela subjektivní záležitost. Vzhled fotografovaných subjektů a nespokojenost s ním tak v žádném případě není důvodem pro reklamaci. Stejně tak není důvodem pro reklamaci ani make-up použitý pro fotografování; jeho reklamace je možná pouze před samotným fotografováním nebo nejpozději v jeho průběhu, na pozdější reklamaci nelze brát zřetel.
 5. Berte prosím také na vědomí, že na výsledný vzhled fotografií má vliv také technologie, kterou po dohodě s Vámi použiji, jakákoli specifika z použité technologie vyplývající (např. záměrná rozostřenost apod.) nejsou důvodem pro reklamaci.
 6. Důvodem pro reklamaci není ani Váš nesouhlas s mým fotografickým stylem a autorským pojetím díla.

Dárkový poukaz

 1. Na všechny své fotografické služby Vám ráda vystavím dárkový poukaz, a to vždy na konkrétní službu tak, jak je uvedena na mých webových stránkách nebo sociálních sitích..
 2. Platnost dárkového poukazu je 6 měsíců od data jeho vystavení. V případě, že dárkový poukaz není do konce doby jeho platnosti jeho držitelem uplatněn, jeho hodnota propadá bez jakékoli náhrady. Dárkový poukaz je přenosný, ale nelze jej měnit za jiné nabídky nebo služby.
 3. Dárkový poukaz nezasílám elektronicky. Předávám je v tištěné podobě, vložené do obálky.  Dárkový poukaz lze vyzvednout osobně po předchozí domluvě na sjednaném místě nebo si jej nechat zaslat poštou jako doporučenou zásilku. V případě, že zvolíte jeho dodání poštou, jsem oprávněna Vám vyúčtovat náklady spojené s odesláním poukazu ve výši 50 Kč.
 4. Pokud jako spotřebitel koupíte dárkový poukaz výhradně použitím prostředků komunikace na dálku, jste oprávněn/a odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí dárkového poukazu, a to písemnou formou na adresu Marcela Bartůšková, Radošovice 42, Bystřice 25751. Samotný poukaz je nutno vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s vrácením poukazu (zejména poštovné) nesete Vy. Zaplacené finanční prostředky Vám vrátím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, ne však dříve než bude z Vaší strany poukaz předán zpět nebo prokážete, že jste jej již odeslal/a. Platbu provedu převodem na Váš bankovní účet, jehož číslo uvedete v odstoupení od smlouvy, či jiným dohodnutým způsobem. Pro vyloučení pochybností upozorňuji, že není možné od smlouvy odstoupit, pokud již byl dárkový poukaz uplatněn a byly na základě něj z mé strany poskytnuty fotografické služby.

Autorská práva

 1. Každé mnou zhotovené fotografické dílo je předmětem autorského práva dle autorského zákona; jsem výhradním autorem díla a tedy i držitelem autorských práv k dílu. Žádná z fotografií tak nemůže být bez mého výslovného předchozího písemného souhlasu žádným způsobem rozmnožována, rozšiřována, pronajímána, půjčována nebo vystavována ani jinak užívána, pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak. Fotografie mohou být užívány výhradně k Vašim soukromým a nekomerčním účelům.
 2. Vyhrazuji si právo bezplatně použít předmětné fotografie pro svou webovou a jinou prezentaci, zejména na sociálních sítích, jako ukázku své práce a pro účely propagace svých služeb, a to bez Vašeho dalšího svolení. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že svolení k takovému použití fotografií dáváte souhlasem s těmito obchodními podmínkami.
 3. V případě fotografování, kdy dochází k fotografování nejen Vás, ale také jiných osob, je Vaší povinností tyto osoby informovat o tom, že předmětné fotografie mohou být zveřejněny na mých webových nebo facebookových stránkách, přičemž tyto jiné osoby tím, že využijí možnosti nechat se vyfotografovat, souhlasí s rozšiřováním jejich podoby ve smyslu ustanovení § 85 občanského zákoníku.
 4. Nejste oprávněn/a do fotografií jakýmkoli způsobem zasahovat. Takový zásah se považuje za porušení mých autorských práv dle autorského zákona se všemi zákonnými důsledky.
 5. V průběhu fotografování je zakázáno pořizování jakéhokoli záznamu.

Další ustanovení

 1. V případě, že v průběhu fotografování způsobíte Vy nebo osoby či zvířata Vámi přivedené jakoukoli škodu na mém i pronajatém technickém vybavení, jste povinni takovou škodu v plné výši nahradit.
 2. V případě, že jste spotřebitelem a smlouva o dílo je mezi námi uzavřena výhradně použitím prostředků komunikace na dálku, jste oprávněn/a od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud je již v této lhůtě započato plnění, jste povinen/povinna mi uhradit příslušnou poměrnou část sjednané ceny za dílo. Nejste však s ohledem na ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku oprávněn/a odstoupit od smlouvy v případě, kdy již dílo pro Vaši osobu nebo podle Vašeho přání bylo upraveno.   
 3. V případě, že jste spotřebitelem a jakákoli smlouva mezi námi byla uzavřena výhradně použitím prostředků komunikace na dálku, jsem povinna v souladu se zákonnými požadavky uvést následující informace:
  • námi uzavřená smlouva (pokud není uzavřena výslovná písemná smlouva) je archivována v elektronické podobě a není přístupná,
  • smlouva je uzavírána postupem uvedeným v těchto obchodních podmínkách,
  • smlouva je uzavírána v českém jazyce,
  • pokud zjistíte, že při podání Vaší objednávky nebo v průběhu sjednávání smlouvy vznikla chyba, jste oprávněni na tuto chybu upozornit a ve vzájemné součinnosti tuto chybu bezodkladně napravíme,
  • nejsem ve vztahu k Vám vázána žádnými zvláštními kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku,
  • k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 4. Vyhrazuji si právo tyto obchodní podmínky kdykoli měnit či doplňovat. Takové změny nabývají účinnosti jejich zveřejněním na mých webových stránkách. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Pokud náš smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak se náš vztah řídí českým právem. Tím nejsou dotčena Vaše práva jakožto spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2019